Klimaat Rechtvaardigheid België

Wij zijn ontstaan in 2012 als collectief dat rond Klimaat Rechtvaardigheid mobiliseerde, eerst Europees daarna Belgisch. In 2013 registreerden we ons als feitelijke vereninging, met eigen bankrekening. Sindsdiens focussen we ons op ondersteuning naar bestaande sociale bewegingen en organisaties, zowel op het menselijke als technische gebied.


Mind Heart Soul logo

We bieden workshops en trainingen rond welbevinden. Op individueel gebied kan dit benoemd worden als mentale en emotionele gezondheid. Op groep gebied draait dit om interactie en dynamiek. De bedoeling is tot meer en dieper begrip te komen. Het kan ook behulpzaam (heilzaam) zijn voor groepen, teams, organisaties, enz.


Dikwijls gaan we aan de slag op evenementen rond klimaat, vrede of ander maatschappelijk oogpunt. We vullen dit aan met een blog en facebook pagina om breder te prikkelen rond welbevinden en het belang daarvan.


Lees er alles over op blog.mind-heart-soul.org


We bieden ICT diensten. We bouwen en hosten websites, waarvoor we onze eigen server beheren. We helpen achter de schermen van evenementen, voornamelijk met expertise rond techniek. (Bijvoorbeeld : tijdelijke / mobiele WiFi, lokale / offline server, VoIP telefonie / contactpunt, enz.) Ook ons ICT werk focust zich op VZW's en andere initiatieven met maatschappelijk oogpunt.


Op deze twee takken zijn we momenteel pro-actief bezig. Daarnaast hebben we ook ervaring met het leveren van maatwerk, een wisselwerking tussen de vraag van een organisatie en onze ervaring. Heb je zelf een idee en energie, in lijn met onze principes, laat het gerust horen.


Meer weten ? Stuur een email naar [Om dit email adres te zien, gelieve JavaScript te activeren.]


Climate Express logo

Op zoek naar de klimaat mobilisatie? Die blijft verder rijden onder de naam Climate Express. In 2013 met 700 per trein naar Warschau. In 2015 met 10.000 naar Parijs, dat Oostende werd. In 2017 een nieuwe fietstocht, naar Bonn. In 2018 met 80.000 de grootste Belgische klimaatbetoging ooit.
Lees er alles over op train.climatejustice.eu

Justice Climate Belgique

Nos origines sont en 2012 comme collectif mobilisant autour de la Justice Climat, d'abord européen puis belge. En 2013 nous enregistrons en tant que association factuelle, avec notre propre compte bancaire. Depuis lors nous concentrons au soutien des mouvements sociaux et organisations qui existent, tant dans le domaine humain que technique.


Mind Heart Soul logo

Nous offrons workshops en entrainements autour du bien-être. Pour l'individuel, cela peut être décrit comme la santé mentale et émotionnelle. Pour un groupe il s'agit d'interaction et dynamique. L'intention est d'arriver à une compréhension plus étendue et profonde. Cela peut également être utile (bénéfique) pour des groupes, équipes, organisations, etc.


Nous contribuons aux événements liés avec le climat, la paix ou autres aspects de la société. Nous complétons cela avec un blog et une page facebook pour faire mieux connaître le bien-être et son importance.


Lees er alles over op blog.mind-heart-soul.org


Nous offrons des services TIC. Nous construisons et hébergeons des sites web, pour lesquels nous gérons notre propre serveur. Nous aidons dans les coulisses des événements, principalement avec expertise en technologie. (Par exemple: WiFi temporaire / mobile, serveur local / hors ligne, téléphonie / point de contact VoIP, etc.) Également notre travail dans le domaine TIC se concentre sur les ASBL et autres initiatives à caractère société.


Climate Express logo

Vous cherchez le mobilisation climat? Ça continue à rouler sous le nom Climate Express. En 2013 avec 700 en train à Varsovie. En 2015 avec 10.000 à Paris, que devenaît Ostende. En 2017 un nouveau balade à vélo, à Bonn. En 2018 avec 80.000 le plus grand démonstration climatique belge jamais.
Lire tous à train.climatejustice.eu

Climate Justice Belgium

We find our origins in 2012 as a collective that mobilised around Climate Justice, first European then Belgian. In 2013 we registered as de facto organsiation, with own bank account. Ever since we focus on supporting of existing scoial movements and organisations, both on the human and technical areas.


Mind Heart Soul logo

We offer workshops and trainings about well-being. On an individual level this can be described as mental and emotional health. On a group level this is grounded in interaction and dynamics. The intention is to achieve more and deeper understanding. It can also be helpful (healing) for groups, teams, organisations, etc.


Often we contribute at events about climate, peace or other societal perspective. We complement this with a blog and facebook page to more broadly titillate about well-being and the importance thereof.


Read everything about it at blog.mind-heart-soul.org


We offer ICT services. We build and host websites, for which we opperate our own server. We help behind the scenes of event, in particular with expertise about technical matters. (For example : temporary / mobile WiFi, local / offline servers, VoIP phone / contactpoint, etc.) Also our ICT work is focussed on non-profits and other initiatives with societal perspective.


On these two branches we're currently pro-actively working on. We also have experience in delivering tailored work, a synergy between the question of an organisation and our experience. Do you have and idea and energy yourself, in line with our principles, do give us a shout.


Want to know more ? Send an email to [To see this email address, please activate JavaScript.]


Climate Express logo

Looking for the climate mobilisation? That continues under the name Climate Express. In 2013 with 700 by train to Warsaw. In 2015 with 10.000 to Paris, that became Ostend. In 2017 a new bycicle ride, to Bonn. In 2018 with 80.000 the biggest Belgian climate march ever.
Read everything about it on train.climatejustice.eu